Prvi digitalni röntgen u Vojvodini - 2003. god.

* TELEDIJAGNOSTIKA
* TELEASISTENCIJA
* TELE – EKSPERTIZA
* TELE – EDUKACIJA

DENTALNI RADIOGRAMI:

Intraoralni – retroalveolarni digitalni snimak, veličine oko 4,5MB koji je moguće zumirati tj. uveličati i do 5 puta.

     • Retrokoronarni
     • Retroalveolarni
     • Nagrizni
     • Axijalni

Normal (sa TM zglobom) sa blagim kontrastom

Dentalni (samo denticija)

Preporučena tehnika sa značajno redukovanim zračnim poljem. Strelice označavaju redukciju zračnog polja, od standardne dimenzije 15x30cm, a ne umanjivanjem snimka. Nisu bespotrebno izloženi zračenju gornji delovi kostiju lica i vratni deo kičmenog stuba. Digitalnom tehnikom ovakav se snimak može uveličati pa se neće videti prazna zona. Primenjujući digitlnu metodu navedene tehnike, deca se eksponiraju sa oko 50 – 70% manje X zraka.

SPECIJALNI OPT (SCANOGRAMI odabranih regija):

Skanografsko snimanje u osnovi je tomografsko, samo što cev od ortopana miruje u momentu ekspozicije.

Potrebno je ciljano označiti koja je regija u pitanju
  • Alveolarni nastavak gornje i donje vilice
  • Maksilarni sinus
  • TM zglob

Pošto se usmerava vrlo uzan, lepezasti i strogo kolimiran snop X zraka, u zoni denticije dobijamo oštriji, kontrastniji i manje deformisani snimak, nego što je veliki OPT. Istovremeno ovom tehnikom na alveolarnim nastavcima zamenjujemo veliki broj retroalveolarnih snimaka.

  • Zona 1. Obuhvata desni ramus i gornje i donje desne molare
  • Zona 2. Desno gornje molare i paramolare
  • Zona 3. Front gore i dole
  • Zona 4. Levo gornje i donje premolare i molare
  • Zona 5. Levi ramus i molare

Digitalni scanogram sa zonama 1-3-5 i 2-4

Maksilarni sinusi

SKANOGRAM – maksilarnih sinusa sa jasno vidljivim frontalnim sinusima, orbitom, nosnom pregradom, konhama, …

SKANOGRAMI TMZ tehnikom otvoreno – zatvorena usta

TOMOGRAFIJA ODABRANIH REGIJA ZA IMPLANTOLOGIJU (cross - sectional)
(4 sagitalna snimka u slojevima od po 2 ili 4 mm)
NE VAŽE OZNAKE L - R

Cross sectional – tomografija

Tačna lokalizacija mesiodensa u sagitali, ukazuje na palatinalni pristup pri hirurškoj intervenciji.

4 sloja u presecima od po 2 i 4 mm tomografski

prvi desno – br. 1 snimak je uvek mezijalni sloj, svaki naredni je distalni br. 2, 3, 4

TELERADIOGRAMI

REDIOGRAMI KOSTIJU LICA

P – A Paranazalne šupljine

TELE RTG – lateralni cephalogram

P – A Kraniogram

ANALIZA DIMENZIJA ALVEORALNOG NASTAVKA I GUSTINE KOSTIJU ZA PLANIRANJE IMPLANTATA

Do sada, u stomatološkoj radiologiji, nije bilo moguće postići kvalitet RTG slike kakav nam sada pruža digitalni spiralni RTG tomograf. On omogućava terapeutu analizu slike na monitoru PC (personalnog računara – kompjutera), po ceni i do 5 puta nižoj od one koju pacijent plaća pri snimanju na CT-u.

Neuspela implantacija u rtg. 33

Neuspela implantacija u rtg. 33

U slučaju analize i merenja (npr. corpusa mondibule) na OPT snimku obavezno se radi tomografski cross section snimak koji dimenziono u sagitali i vertikali, pokazuje perfektno tačne podatke.

Odabir regije koja će biti tomografski slikana terapeut može da obeleži na uputu označavajući regiju (npr. 11, 12, …)

Tomografija – cross sectional u bezubnoj maksili

Tomografija u donjoj vilici sa metričkim dimenzijama

Na ikonici „Symbols“ moguće je odabrati različite implantološke firme – Straumann, Frialit, Branemark, … kao i sve moguće dimenzije implantata sa originalnim, fabričkim oznakama.

Odabrani implantat se može pozicionirati u željenu regiju – povlačenjem mousa (drug and dropp) pri tom se koristi i ikonica „rotate“

DIGITALNE TELE RTG ANALIZE:

Tele – RTG analize sa odabranim tačkama, krivama i uglovima, standardizovane ili po izboru terapeuta.
Za kompjuterske analize digitalnog snimka – ortodonske kraniometrijske analize dovoljno je označiti kraniometrijske tačke da bi se dobila željena analiza sa odštampanim snimkom, grafičkim i brojčanim vrednostima.

 Analiza po Burstonu

 PA – Cefalogram sa analizom u transferzalnoj ravni

LAT Cefalogram sa analizama vertikale i sagitale

DENSITOMETRIJA:

Obrađivanje koštane gustine u lokalizovanoj osteosklerotičnoj promeni. Pomaže u diagnostici osteoporoze, osteoskleroze, kao i određivanje tipa rasta dugih kostiju. Grafikon je određen na markiranoj zoni, simetrično radi komparacije sa radiološki zdravom zonom.

SVE NAVEDENE TEHNIKE SNIMANJA MOGU BITI ANALOGNE I DIGITALNE, A NA VAŠ KOMPJUTER ADSL-om POSLATE SA ORIGINALNIM SOFTVEROM SNIMCI SU U REALNIM METRIČKIM PROPORCIJAMA SA PRECIZNOŠĆU U DELOVIMA mm SVE NAVEDENE TEHNIKE SNIMANJA MOGU BITI ANALOGNE I DIGITALNE, A NA VAŠ KOMPJUTER ADSL-om POSLATE SA ORIGINALNIM SOFTVEROM SNIMCI SU U REALNIM METRIČKIM PROPORCIJAMA SA PRECIZNOŠĆU U DELOVIMA mm

KANAL mand. nerva u reg. 35 – sagitalni na 2 mm, premereni detalji rastojanja do mandib. kanala, debljine tela mandib., širina lumena kanala, …

PRECIZNO MERENJE U DELOVIMA mm

Vrši se nakon kalibrisanja tj. dovodjenja u realne proporcije, srazmerno realnim dimenzijama, jer svaka od tehnika ima određeni koeficijent magnifikacije.

DIGITALNI SNIMCI SE ŠTAMPAJU NA FOTO PAPIRU, FOLIJI I ZAPISUJU NA CD

TELESTOMATOLOGIJA:

Sa razvojem informacionih i telekomunikacionih tehnologija moguće je formirati internu mrežu između terapeuta rezličitih specijalnosti, gde bi se mnogo brže razmenjivali nalazi, uputi, RTG snimci, pojedinosti o toku lečenja i sve ostale informacije radi dodatnih konsultacija o mogućoj terapiji.Time se postiže kontinuitet stručnog usavršavanja koje se odvija svakodnevno u toku obavljanja stomatološke prakse. Budućnost:

* TELEDIJAGNOSTIKA

* TELEASISTENCIJA

* TELE – EKSPERTIZA

* TELE – EDUKACIJA